Spadek wartości nieruchomości

Spadek wartości nieruchomości

odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości

Niekiedy zdarza się, że na skutek działań administracyjnych działki gruntu, których jesteśmy właścicielami tracą i to istotnie na wartości np. z uwagi na wprowadzane ograniczenia w ich zabudowie. Przykładami takich działań jest np. dokonywanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czy np. tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania wkoło lotnisk.

Czy w tego typu sytuacjach przysługują nam jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze? Jak uzyskać w takich sytuacjach odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości? 

Posłużmy się dla przykładu przypadkiem lotniska w Łasku, gdzie na mocy uchwały nr XXIX/379/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask, utworzono obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask. W ramach utworzonego obszaru, wyodrębniono dwie podstrefy A i B. W ramach tych obszarów wprowadzone zostały ograniczenia w zakresie korzystania i ewentualnej rozbudowy tychże nieruchomości.

Zgodnie z art. 129 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z ograniczeniem korzystania z nieruchomości jej właściciel - ale także np. użytkownik wieczysty – może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę, która obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.

Samo roszczenie o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości wynika z faktu, iż właściciel nieruchomości będzie musiał znosić dopuszczalne na tym obszarze immisje np. hałas dobiegający z lotniska. Obniżenie wartości nieruchomości stanowi przy tym wymierną stratę, niezależnie od tego, czy właściciel ją zbył, czy też nie zamierza podjąć w tym kierunku żadnych działań, nieruchomość jest bowiem dobrem o charakterze inwestycyjnym. Dlatego też przyjmuje się, że podmiotom będącymi właścicielami (użytkownikami wieczystymi) nieruchomości na obszarze ograniczonego użytkowania przysługuje odszkodowanie za szkodę pojmowaną bardzo szeroko.

W jaki sposób obliczyć wartość szkody, a co za tym idzie należnego odszkodowania? Nie ulega wątpliwości, że w razie sporu sądowego, co do wysokości należnego odszkodowania za utratę wartości nieruchomości, to w sprawie powinien wypowiedzieć się biegły sądowy z zakresu rzeczoznawstwa, którego zadaniem będzie wskazanie wartości powstałej po stronie powodowej szkody. W sprawie będą wymagane wiadomości specjalne, dlatego też samodzielne określenie wartości szkody może ostatecznie doprowadzić do oddalenia powództwa przez sąd, z uwagi na nieudowodnienie przez stronę powodową wysokości dochodzonych roszczeń. Oczywiście w razie wydania opinii przez wnioskowanego biegłego, jeżeli okaże się, że wartość szkody jest większa niż ta, która została wskazana przez nas w pozwie, zawsze istnieje możliwość rozszerzenia powództwa.

Specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień. Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach odszkodowawczych na ternie całej Polski. Prowadzimy m.in. sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu śmierci osoby najbliższej, czy z tytułu uszkodzenia bądź kradzieży mienia. Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szczegółów współpracy. 

kancelaria adwokacka Łóź Zgierz - sprawy odszkodowawcze

Specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień. Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach odszkodowawczych na terenie całej Polski. Prowadzimy m.in. sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu śmierci osoby najbliższej, czy z tytułu uszkodzenia bądź kradzieży mienia. Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szczegółów współpracy. 


<< POWRÓT