Prawo do życia w czystym środowisku jako dobro osobiste?

Prawo do życia w czystym środowisku jako dobro osobiste?

Czy prawo do życia w czystym środowisku jest dobrem osobistym?

Ostatnimi czasy coraz częściej słyszy się o sprawach sądowych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, przede wszystkim z brudnym powietrzem. Jedną z form walki na drodze sądowej o swoje prawa w tym zakresie są pozwy o ochronę dóbr osobistych. Pytanie tylko, czy prawo do życia w czystym środowisku jest dobrem osobistym, które podlega prawnej ochronie?

Czym są dobra osobiste?

Artykuł 23 Kodeksu cywilnego, wskazuje nam, że dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Jest to otwarty katalog dóbr osobistych.

Ochrona dóbr osobistych

Według art. 24 Kodeksu cywilnego, ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Prawo do życia w czystym środowisku jako dobro osobiste

Według najnowszej uchwały Sądu Najwyższego, prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym. Sąd Najwyższy jednak doszedł do wniosku, że ochronie, jako dobra osobiste (art. 23 k.c. w związku z art. 24 k.c. i art. 448 k.c.), podlegają zdrowie, wolność, prywatność, do naruszenia (zagrożenia) których może prowadzić naruszenie standardów jakości powietrza określonych w przepisach prawa.

Sprawy odszkodowawcze adwokat Łódź Zgierz

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prawnych i reprezentacji sądowej w sprawach odszkodowawczych. Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień. Prowadzimy sprawy na teremie całej Polski.


<< POWRÓT