Kompensata dla ofiar przestępstw

Kompensata dla ofiar przestępstw

PAŃSTWOWA KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW

Czym jest i na czym polega państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych czynów zabronionych uregulowana w ustawie z 2005 r?

Instytucja Państwowej kompensaty została uregulowana w ustawie z dnia z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. Ustawa ta określa m.in. zasady i tryb przyznawania kompensaty dla ofiar przestępstw.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w w/w ustawie, osobami uprawnionymi do uzyskania kompensaty są wyłącznie osoby najbliższe osoby, która poniosła śmierć w wyniku czynu zabronionego bądź osoba, która doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, trwających dłużej niż 7 dni.

Zgodnie z zapisami w/w ustawy, kompensata może być przyznana w kwocie pokrywającej wyłącznie utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty związane z leczeniem i rehabilitacją i koszty pogrzebu będące skutkiem czynu zabronionego. Przedmiotowa ustawa przewiduje niestety również szereg innych obostrzeń. 

Kompensatę przyznaje się wówczas i w takiej wysokości, w jakiej osoba uprawniona nie może uzyskać zaspokojenia utraconych zarobków, innych środków utrzymania lub kosztów o których mowa jest w ustawie od sprawcy lub sprawców czynu zabronionego, z tytułu ubezpieczenia lub ze środków pomocy społecznej.

Według art. 6 w/w ustawy, łączna kwoty kompensaty nie może być wyższa niż 25 000 zł, a gdy ofiara poniosła śmierć - kwoty 60 000 zł. Jeżeli w sprawie o przyznanie kompensaty sąd uzna, że precyzyjne udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.

Co istotne, organem właściwym w sprawach o wypłatę kompensaty jest sąd rejonowy właściwy wg miejsca stałego pobytu osoby uprawnionej. W postępowaniu przed organem orzekającym o kompensacie w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. 

Co istotne, kompensatę przyznaje się wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej lub prokuratora. Uczestnikami postępowania są tylko osoba uprawniona oraz prokurator. Sam wniosek o kompensatę składa się do organu orzekającego w terminie 3 lat od dnia ujawnienia się skutków czynu zabronionego, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia jego popełnienia, pod rygorem wygaśnięcia uprawnienia do żądania kompensaty.

Wniosek o przyznanie kompensaty składany jest na urzędowym formularzu określonym w rozporządzeniu. W sprawach o przyznanie kompensaty nie jest dopuszczalna skarga kasacyjna. 

Kompensata wypłacana jest przez sąd rejonowy, który wydał orzeczenie o przyznaniu kompensaty, w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Wypłata następuje ze środków budżetu państwa.

W razie zaś przyznania osobie uprawnionej kompensaty Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne do sprawcy przestępstwa, na skutek którego ofiara poniosła śmierć albo doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia.

Na sam koniec należy wskazać, że przepisy komentowanej ustawy mają zastosowanie tylko i wyłącznie do przestępstw popełnionych od dnia 1 lipca 2005 r.

Odszkodowania Łódź Zgierz – sprawy odszkodowawcze

Nasza kancelaria adwokacka w Łodzi i Zgierzu oferuje Państwu kompleksowe wsparcie prawne w tzw. sprawach odszkodowawczych. Mamy wieloletnią praktykę w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień m.in. w sprawach o odszkodowania z OC sprawcy wypadku, z tytułu posinionego uszczerbku na zdrowiu, w tym śmierci osoby najbliższej, z tytułu naruszenia dóbr osobistych, czy też z tytułu kradzieży, zniszczenia, spalenia, czy zalania mienia. Zapraszamy do kontaktu. 


<< POWRÓT