Czynsz najmu pojazdu zastępczego jako szkoda

Czynsz najmu pojazdu zastępczego jako szkoda

Koszty pojazdu zastępczego

Zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym. Tak orzekł Sąd Najwyższy, w jednej ze swoich ostatnich uchwał (sygn. III CZP 63/19).

Pytanie, z jakim zmierzył się Sąd Najwyższy przy wydawaniu przedmiotowej uchwały brzmiało w sposób następujący: czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w stosunku do sprawcy wypadku oraz zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca związany jest umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów?

Jak wynika z uzasadnienia w/w orzeczenia, powód zawarł umowę najmu pojazdu zastępczego, a następnie  przelał swoją wierzytelność do sprawcy szkody i jego ubezpieczyciela z tytułu zapłaty czynszu najmu na wynajmującą. Wynajmująca zawarła umowę przelewu tej wierzytelności z podmiotem trzecim, który wystąpił przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę.

Sąd Rejonowy najpierw oddalił powództwo uzasadniając to brakiem udowodnienia przez powoda, aby jako poszkodowany faktycznie poniósł koszty wynajęcia samochodu zastępczego, ponieważ faktycznie nie zapłacił czynszu najmu.

Rozpoznający sprawę sąd II instancji powziął wątpliwość, czy wymagalne zobowiązanie dotyczące zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi już szkodę i czy poszkodowany posiada z tego tytułu wierzytelność wobec sprawcy szkody, czy też szkoda powstaje dopiero z momentem spełnienia świadczenia przez poszkodowanego dłużnika wskutek zapłaty czynszu najmu.

Sąd Okręgowy wskazał, że pojęcie strat, jakie poszkodowany poniósł, w rozumieniu art. 361 Kodeksu cywilnego obejmuje także niezaspokojone przez niego, a wymagalne zobowiązanie na rzecz osoby trzeciej, bo zawarcie zobowiązania i powstanie długu oznacza zarezerwowanie w majątku dłużnika określonych aktywów na poczet świadczenia, którego spełnienie jest konieczne w terminie wymagalności.


Kiedy powstaje szkoda

Zagadnienie prawne z jakim przyszło się zmierzyć Sądowi Najwyższemu sprowadza się do rozważenia, czy poszkodowany w wypadku komunikacyjnym doznaje szkody w postaci kosztu najmu pojazdu zastępczego w chwili zaciągnięcia zobowiązania, czy w momencie realnego spełnienia świadczenia przez zapłatę.

Według z art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Wraz z zaciągnięciem zobowiązania przez poszkodowanego w postaci obowiązku zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego całkowita wartość majątku poszkodowanego zmniejsza się o wartość długu. Szkoda zatem powstaje już w chwili zaciągnięcia zobowiązania a jej wysokość jest równa wartości zaciągniętego długu.

Trzeba pamiętać, że przepisy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej mają doprowadzić do tego, by sytuacja majątkowa poszkodowanego była taka, jakby szkoda się nigdy się nie wydarzyła. Oznacza to również rekompensowanie zwiększonych pasywów, które pojawiły się w jego majątku wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Uzyskanie odszkodowania umożliwi pozyskanie środków na zapłatę czynszu, a poszkodowany się nie wzbogaci.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania Łódź Zgierz

Nasza kancelaria adwokacka z siedzibą w Łodzi i Zgierzu oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach odszkodowawczych począwszy od etapu likwidacji szkody, przygotowania i kompletowania wszelkiej dokumentacji, po reprezentację sądową i etap egzekucji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług prawnych


<< POWRÓT