Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia?

Od kiedy naliczane są odsetki od zadośćuczynienia?

odsetki za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia

 

Często zdarza się, że zakład ubezpieczeń bądź bezpośredni sprawca szkody dokonuje wypłaty zadośćuczynienia ze znacznym opóźnieniem tj. nawet kilka lat od przedsądowego wezwania do zapłaty, czy od zgłoszenia szkody na etapie likwidacji szkody. Od jakiego momentu w takich sytuacjach naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie? Czy od momentu wydania wyroku w sprawie, czy od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty? 

W chwili obecnej w zasadzie jednolite jest orzecznictwo sądów powszechnych w zakresie momentu, od którego należy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia.

Przyjmuje się, że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym staje się wymagalne dopiero po wezwaniu dłużnika do wykonania świadczenia. Z charakteru świadczenia, którego wysokość ze swej istoty jest trudno wymierna i zależna od szeregu okoliczności związanych z następstwami zdarzenia szkodowego wynika, że obowiązek jego niezwłocznego spełnienia powstaje po wezwaniu dłużnika i że od tego momentu należą się odsetki za opóźnienie. 

Orzecznictwo sądów powszechnych opiera swe rozstrzygnięcia w zakresie odsetek o art. 455 k.c. w zw. z art. 481 § 1 k.c., powołując się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2010 r. (sygn. II CSK 434/09), gdzie wskazano na zasadność zasądzenia odsetek od zadośćuczynienia od daty wcześniejszej niż data wyrokowania.

Podnieść należy, że w myśl ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. 

Zgodnie zaś z art. 14 ust.2 wskazanej ustawy w przypadku, gdyby wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Również przewidziany w Kodeksie cywilnym termin spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku (art. 817 § 1 k.c.). 

Zakłady ubezpieczeń często w sprawach o zadośćuczynienia powołują się na okoliczność, że sądy muszą dokonywać ustaleń faktycznych na dzień zamknięcia rozprawy, a co za tym idzie i na ten dzień powinny być ustalane odsetki ustawowe za opóźnienie. Należy w tym miejscu stwierdzić, że błędne jest powoływanie się na ustalenie stanu faktycznego zgodnie z zasadą przewidzianą w art. 316 § 1 k.p.c. i utożsamianie go z ustaleniem zadośćuczynienia na podstawie art. 445 § 1 k.c., podczas gdy określenie w wyroku przez sąd wysokości zadośćuczynienia nie należy do kategorii ustaleń faktycznych sprawy, lecz stanowi wynik ostatecznej oceny sądu poddanego mu pod osąd roszczenia, dla której oparcie stanowią poczynione w sprawie ustalenia faktyczne. Pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowań – adwokat Łódź Zgierz

Specjalizujemy się w sprawach odszkodowawczych i w sprawach o zadośćuczynienia. Reprezentujemy Klientów na terenie całej Polski m.in. w sprawach o odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych z OC sprawcy szkody, z tytułu naruszenia dóbr osobistych, z tytułu zniszczenia mienia, z tytułu uszczerbku na zdrowiu, bądź śmierci osoby najbliższej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii adwokackiej w Łodzi i Zgierzu. 


<< POWRÓT