Odszkodowanie a zadośćuczynienie?

Odszkodowanie a zadośćuczynienie?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to inne roszczenia

Odszkodowanie i zadośćuczynienie stanowią inne roszczenia. Wynika to z przepisów Kodeksu cywilnego. Potwierdza ten podział także Sąd Najwyższy. Nie każdy i to nawet profesjonalny pełnomocnik, zdaje sobie z tego sprawę.

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie o sygn. akt II CSK 535/18 oddalił skargę kasacyjną od wyroku sądu apelacyjnego w sprawie o zapłatę rodziców zmarłego dziecka przeciwko towarzystwu ubezpieczeń.

Rodzice kontra towarzystwo ubezpieczeń

Rodzice w trwającym kilka lat procesie żądali od towarzystwa ubezpieczeń odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci dziecka – powołując się na art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego. Przewiduje on, że sąd może przyznać najbliższym zmarłego odszkodowanie, jeśli w wyniku jego śmierci doszło do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej tych najbliższych osób. Dodatkowo rodzice żądali kwoty 10 000 złotych z tytułu kosztów pogrzebu i wystawienia nagrobka.

I instancja oddala powództwo

Sąd okręgowy oddalił wcześniej powództwo w całości. Ustalono wówczas, że kobieta w 2007 roku rodziła w szpitalu dziecko. Przyszło ono na stan przez cesarskie cięcie w stanie ciężkim – nie było akcji serca i oddechu. Dziecko przewieziono do innego szpitala, kilka miesięcy później zmarło. Lekarz dyżurujący i ordynator oddziału zostali skazani przez sąd karny za nieumyślne narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Apelacja częściowo uwzględniona

Wówczas rodzice zmarłego dziecka odwołali się od orzeczenia i sprawa trafiła do sądu apelacyjnego. Tam uznano, że apelacja jest częściowo zasadna. Przyznano im 10 000 złotych zwrotu kosztów pogrzebu i odszkodowanie, po 15 000 złotych, z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Sąd stwierdził też, że zadośćuczynienie rodzicom się nie należy.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Ci od niekorzystnej dla nich części wyroku wnieśli skargę kasacyjną, która została przez Sąd Najwyższy oddalona. W uzasadnieniu wyjaśniono, że odszkodowanie i zadośćuczynienie to inne roszczenia. Pomimo tego, że rodziców reprezentował profesjonalny pełnomocnik, żądanie sformułowane w pozwie dotyczyło jedynie odszkodowania, a nie zadośćuczynienia. Nie było więc podstaw do rozstrzygania o zadośćuczynieniu.

Warto przy tym zaznaczyć, że odszkodowanie to świadczenie należne za doznaną szkodę majątkową, a zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową – krzywdę, ból, cierpienie.Odszkodowania powypadkowe Łódź Zgierz

Brałeś udział w wypadku komunikacyjnym? Poniosłeś szkodę majątkową bądź na zdrowiu? Zakład ubezpieczeń bądź sprawca wypadku nie chce zadośćuczynić powstałej szkodzie? Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką w Łodzi bądź w Zgierzu w celu przeanalizowania Państwa sprawy pod kątem możliwych rozwiązań prawnych.


<< POWRÓT