Utrata wartości auta na skutek wypadku

Utrata wartości auta na skutek wypadku

Spadek wartości auta po wypadku odszkodowanie 

Skutkiem kolizji lub wypadku drogowego jest najczęściej uszkodzenie pojazdu mechanicznego przez sprawcę szkody, czyli powstanie uszczerbku w majątku poszkodowanego. Zgodnie z treścią  art. 363 § 1 k.c. osoby poszkodowane mają wybór sposobu naprawienia szkody, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Poszkodowani mogą zatem dochodzić zwrotu kosztów remontu uszkodzonego pojazdu lub żądać wypłaty odszkodowania w takiej wysokości, która umożliwi dokonanie tejże naprawy.

Stosowane obecnie technologie naprawy pojazdu przy zachowaniu reżimu technologicznego producenta pojazdu oraz należytej staranności, umożliwiają przywrócenie pojazdu do poziomu sprawności i funkcjonalności, jaką pojazd ten posiadał przed wypadkiem. Mimo to kupujący mając do wyboru zakup porównywalnego pojazdu, bezwypadkowego lub powypadkowego, powszechnie wybierają pojazdy bezwypadkowe, jest to oczywiste.

Stan taki może prowadzić do konieczności obniżenia ceny pojazdu przy jego sprzedaży. Dla poszkodowanego jest to szkoda w rozumieniu art. 361 k.c., określana w orzecznictwie jako utrata wartości handlowej (rynkowej) pojazdu. W sytuacji kiedy w wypadku drogowym pojazd został uszkodzony, a w następstwie tego doszło do utraty jego wartości handlowej, poszkodowany może wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy szkody z roszczeniem z tego tytułu.

Zgodnie z art. 361 § 2 k.c., po stronie zobowiązanego występuje obowiązek pełnej kompensaty szkody. Oznacza to, że kwota odszkodowania zawierać musi zarówno koszt samej naprawy pojazdu jak i kwotę odzwierciedlającą utraconą wartość handlową pojazdu. Powyższe znajduje swoje potwierdzenie nie tylko w orzecznictwie sądów powszechnych, a przede wszystkim w orzecznictwie samego Sądu Najwyższego.

Chyba pierwszym z orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczącym problematyki związanej z możliwością dochodzenia roszczeń dotyczących utraty wartości handlowej pojazdu zapadło w dniu 12 października 2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01). Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu zapytania prawnego przedstawionego przez sąd niższej instancji „Czy do składników szkody, powstałej na skutek kolizji pojazdów samochodowych, za którą odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej ponosi zakład ubezpieczeń, zalicza się utratę wartości handlowej naprawionego samochodu, spowodowaną stosowaniem przez autoryzowane warsztaty naprawcze technologii nie w pełni pozwalającej na przywrócenie pierwotnego stanu pojazdu, tj. sprzed kolizji?" podjął uchwałę o następującej treści: „Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie". 

Należy również zwrócić uwagę, iż sama Komisja Nadzoru Finansowego stoi na stanowisku, iż roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu nie jest roszczeniem wyjątkowym, przysługującym tylko w niektórych sytuacjach i indywidualnych stanach faktycznych. Komisja Nadzoru Finansowego trafnie stwierdziła, iż utrata wartości handlowej w pojeździe jest zjawiskiem typowym w obrocie gospodarczym, a jako wyjątkowe należy uznać te stany faktyczne kiedy roszczenie nie będzie zasadne. 


Co istotne nie istnieją podstawy prawne do kierowania tego typu roszczeń w ramach ubezpieczenia autocasco, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zawarcie umowy AC oznacza przystąpienie do warunków umowy, jakie dany zakład ubezpieczeń określił w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco pojazdów. Obecnie oferty ubezpieczeń autocasco dostępne na rynku, nie przewidują odszkodowania z tytułu tzw. utraty wartości handlowej pojazdu.Dochodzenie odszkodowań – adwokat Łódź Zgierz

Specjalizujemy się w sprawach odszkodowawczych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień dla naszych Klientów. Nasza kancelaria adwokacka w Łodzi i Zgierzu może pochwalić się sporą praktykę w sprawach odszkodowawczych nie tylko na terenie woj. łódzkiego, ale na obszarze całej Polski. Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania porady prawnej w Państwa sprawie. 


<< POWRÓT