Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę?

Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę?

Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia?

Zgodnie z art. 445 w zw. z art 444 Kodeksu cywilnego, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W jakiej wysokości? Z czego wynika wysokość wypłacanych zadośćuczynień? Czy przepisy prawa regulują wprost wysokość przyznawanych zadośćuczynień? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w przystępny w sposób w niniejszym wpisie.

Na samym wstępie jakichkolwiek dalszych rozważań na temat zadośćuczynienia należy podkreślić, że zgodnie z w/w przepisem sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, a co za tym idzie jest to orzeczenie fakultatywne. Sąd nie ma obowiązku orzekać o zadośćuczynieniu. W orzecznictwie zwraca się jednak uwagę, że choć sąd nie ma obowiązku zasądzenia zadośćuczynienia za każdą wyrządzoną w sposób zawiniony krzywdę, to kryteria szacowania wysokości należnego zadośćuczynienia nie są zupełnie dowolne.

Zasady ustalenia wysokości zadośćuczynienia

Na wstępie należy poczynić uwagę, że w przeciwieństwie do odszkodowania za szkodę majątkową, wysokość zadośćuczynienia nie może być określona za pomocą obiektywnych kryteriów. Ustalenie wysokości zadośćuczynienia nie powinno następować w sposób mechaniczny, np. przez samo odwołanie do procentu stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu (vide: wyrok Sądu Najwyższego z 5.10.2005 r., sygn. I PK 47/05).

Wysokość zadośćuczynienia jest uwarunkowana intensywnością cierpień i czasem ich trwania. Zadośćuczynienie powinno być przyznawane w wysokości, która umożliwia pokrzywdzonemu uzyskanie satysfakcji adekwatnej do odniesionych cierpień i krzywd. Określając wysokość zadośćuczynienia, sąd powinien wziąć pod uwagę cechy pokrzywdzonego, które wpływają na silniejsze odczuwanie przez niego bólu i cierpienia, w szczególności wiek, intensywność bólu fizycznego lub cierpień psychicznych, możliwość usunięcia następstw zdarzenia krzywdzącego, a także konsekwencje czynu niedozwolonego w życiu osobistym i społecznym. Również trwałość następstw jest istotnym czynnikiem przemawiającym za przyznaniem wyższego zadośćuczynienia.

Jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy w Łodzi w jednej z prowadzonych przez nas spraw o zadośćuczynienie przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają żadnych kryteriów, jakie należy uwzględnić przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego, jednakże judykatura wskazuje kryteria, którymi należy się kierować przy ustalaniu tej wysokości. Zadośćuczynienie z art. 445 §1 k.c. ma charakter kompensacyjny, w związku z tym winno być stosowne do doznanej krzywdy oraz uwzględniać wszystkie zachodzące okoliczności jak: nasilenie cierpień, długotrwałość choroby, rozmiar kalectwa, czy trwałe następstwa zdarzenia. Zadośćuczynienie nie może stanowić zapłaty symbolicznej, ale również niewspółmiernej. 

Sprawy odszkodowawcze – adwokat Łódź Zgierz

Potrzebujesz pomoc prawnej w sprawie o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie? Nasza kancelaria adwokacka w Łodzi i Zgierzu oferuje kompleksowe wsparcie prawne w sprawach o wypłatę zadośćuczynień i odszkodowań i to nie tylko z tytuły wypadków komunikacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu celem omówienia Państwa sprawy. 


<< POWRÓT