Zadośćuczynienie za niewykonanie umowy

Zadośćuczynienie za niewykonanie umowy

WADLIWE WYKONANIE UMOWY A ZADOŚĆUCZYNIENIE

Często w swojej praktyce spotykamy się z sytuacjami, kiedy to Klient jest niezadowolony z wykonania jakiejś umowy z osobą trzecią np. umowa o dzieło na wykonanie czegoś. Klient jest niezadowolony z faktu, że stracił pieniądze, mnóstwo czasu, kosztowało go to duże stresu, a efekt jest daleki od oczekiwań. Wtedy pojawia się pytanie, czy w związku z takim zachowaniem kontrahenta Klientowi należy się zadośćuczynienie za „straty moralne”. 

Jak to jest z tym zadośćuczynieniem przy odpowiedzialności kontraktowej? Czy za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy należy się zadośćuczynienie? 

Można odnotować w tym zakresie dwa dwa zasadnicze poglądy. Pierwszy z nich mówi, że art. 448 Kodeksu cywilnego znajduje zastosowanie jedynie do odpowiedzialności deliktowej, a co za tym idzie nie ma możliwości zastosowania go do odpowiedzialności kontraktowej. Drugi z poglądów stanowi, iż art. 448 KC pozwala na zasądzenie zadośćuczynienia w przypadku wyrządzenia krzywdy niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania.


Jeżeli chodzi o pierwszy pogląd, to dla jego uzasadnienia ponosi się, iż artykuł 448 k.c. nie przez przypadek umieszczony został w Tytule VI Księgi trzeciej, a nie np. po przepisach ogólnych dotyczących zasad naprawienia szkody. Dodatkowo podnosi się, iż w obecnie obowiązującym Kodeksie Cywilnym, w przeciwieństwie do Kodeksu Zobowiązań brak jest przepisów stanowiących podstawę stosowania przepisów o naprawieniu szkody niemajątkowej do reżimu kontraktowego. 

Drugi z poglądów mówi, iż art. 448 Kodeksu cywilnego pozwala na zasądzenie zadośćuczynienia w przypadku wyrządzenia krzywdy niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania. W precedensowym wyroku z 17 grudnia 2004 r. (sygn. II CK 300/04) Sąd Najwyższy uznał, że nieusunięcie przez sprzedawcę aparatu ortopedycznego wad urządzenia, które narażają człowieka dotkniętego kalectwem na dodatkowy wysiłek i poważne cierpienia, stanowi krzywdę, uzasadniającą przyznanie zadośćuczynienia. Dodatkowo, literalne brzmienie art. 448 Kodeksu cywilnego nie wyłącza jego stosowania do odpowiedzialności kontraktowej, przepis przewiduje obowiązek naprawienia krzywdy wynikłej z naruszenia dobra osobistego, nie precyzując, że naruszenie to musi wynikać z czynu niedozwolonego.

W myśl dominującego jednak zapatrywania zarówno doktryny jak i orzecznictwa, wierzyciel nie może dochodzić zadośćuczynienia w reżimie odpowiedzialności kontraktowej, tj. za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy.  Nieliczne i bardzo rzadko spotykane wyroki, zasądzające zadośćuczynienie z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania stanowią niestety wyjątki od reguły.  

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień Łódź Zgierz

Nasza kancelaria adwokacka z siedzibą w Łodzi oraz Zgierzu oferuje profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w sprawach tzw. odszkodowawczych. Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań z wielu tytułów prawnych. Prowadzimy m.in. sprawy odszkodowawcze z tytułu wypadków komunikacyjnych, z tytułu naruszenia dóbr osobistych, z tytułu zniszczenia mienia, czy z tytułu błędów w sztuce lekarskiej. Zapraszamy do kontaktu


<< POWRÓT