Koszty leczenia prywatnego jako składnik odszkodowania z OC sprawcy wypadku

Koszty leczenia prywatnego jako składnik odszkodowania z OC sprawcy wypadku

Zwrot kosztów leczenia prywatnego z OC sprawcy szkody

Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych - tak brzmi teza uchwały Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 19 maja 2016 r., sygn. III CZP 63/15.

Przepis art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego stwierdza ogólnie, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienie szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na przygotowanie do innego zawodu. W przepisie tym przewidziano dwa zasadnicze roszczenia poszkodowanego: roszczenie o zwrot poniesionych już wydatków na leczenie i roszczenie o wyłożenie z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia albo o wyłożenie z góry sumy potrzebnej na koszty przygotowania do innego zawodu.

Jak wskazał Sąd Najwyższy wielokrotnie analizowano użyte w art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pojęcie "wszelkie koszty". Pojęcie "wszelkie wydatki" w rozumieniu art. 444 § 1 k.c. powinno być interpretowane przy uwzględnieniu zasady pełnej kompensacji szkody. Przepis art. 444 § 1 k.c. nie przesądza, w jakim systemie organizacyjno-prawnym może dojść do poddania się poszkodowanego czynnościom leczniczym lub rehabilitacyjnym. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego słusznie wskazuje się, że rygorystyczne preferowanie systemu ubezpieczeń społecznych, oferującego bezpłatne usługi medyczne, z wielu powodów jest trudne do zaakceptowania. Poszkodowany nie może być przecież pozbawiony możliwości korzystania z leczenia lub rehabilitacji, które mogłyby doprowadzić do odpowiedniego efektu restytucyjnego w zakresie jego stanu zdrowia, nawet jeżeli realizowane świadczenia medyczne powodować mogą powstanie dodatkowych kosztów.

Na co również słusznie zwrócił uwagę Są Najwyższy w w/w orzeczeniu to fakt, że nie można obarczać poszkodowanego obowiązkiem każdorazowego dowodzenia tylko za pomocą wskazywanych przez zobowiązanego środków dowodowych (np. odpowiednich zaświadczeń medycznych) zasadności skorzystania z leczenia lub rehabilitacji niefinansowanych ze środków publicznych. Takie bezpodstawne wymagania dowodowe prowadzą do obciążania poszkodowanych obowiązkiem wykazywania wystąpienia wskazanych wcześniej sytuacji uzasadniających leczenie prywatne. Odszkodowania zadośćuczynienia Łódź Zgierz

Nasza kancelaria adwokacka z siedzibą w Łodzi i Zgierzu posiada wieloletnie doświadczenie w tzw. sprawach odszkodowawczych. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania odszkodowawczego. Swoje usługi świadczymy głównie na terenie województwa łódzkiego, niemniej istnieje możliwość reprezentacji sądowej na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu


<< POWRÓT