Zwrot kosztów prywatnej wyceny naprawy auta oraz opinii z zakresu rekonstrukcji wypadku.

Zwrot kosztów prywatnej wyceny naprawy auta oraz opinii z zakresu rekonstrukcji wypadku.

ZWROT KOSZTÓW PRYWATNEJ EKSPERTYZY

Ubezpieczyciel ma zwrócić zarówno koszty związane z wyceną naprawy auta dokonaną przez niezależnego rzeczoznawcę jak i rekonstrukcji zdarzenia. Tak wynika z właśnie opublikowanego uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z 2 września 2019 r. wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 99/18 podjętej na wniosek Rzecznika Finansowego. 

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów uznał, że jeżeli sporządzenie prywatnej opinii jest niezbędne do uzyskania rzetelnie wyliczonego odszkodowania, to ubezpieczyciel ma pokryć koszty jej przygotowania. W samym uzasadnieniu uchwały zostało doprecyzowane, że chodzi nie tylko o opinie dotyczące kosztów samej szkody, ale też dotyczących przebiegu zdarzenia czy uszczerbku na zdrowie.

Ma to o tyle pozytywne znaczenie, że ułatwi to poszkodowanym prawidłowe formułowanie roszczeń odszkodowawczych na etapie przedsądowym, a następnie w toku postępowania sądowego. Skorzystanie z prywatnej ekspertyzy daje większą pewność, że oczekiwane prze nas roszczenia odszkodowawcze nie są zawyżone, ani zaniżone.

Prywatna ekspertyza - zwrot kosztów od zakładu ubezpieczeń

Według Sądu Najwyższego zlecenie przez poszkodowanego wykonania ekspertyzy na potrzeby dochodzenia odszkodowania pozostaje w związku przyczynowym w rozumieniu art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego z wypadkiem komunikacyjnym, a jej koszt wchodzi w określony w art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego zakres szkody objętej należnym odszkodowaniem, o ile w stanie faktycznym sprawy, przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności, zlecenie ekspertyzy jak i jej koszt były celowe, niezbędne, konieczne, racjonalne oraz wystarczająco uzasadnione z punktu widzenia efektywnej realizacji roszczenia odszkodowawczego.

W obecnej chwili to zakłady ubezpieczeń dysponują narzędziami oraz wiedzą specjalistyczną pozwalającymi na realną ocenę wysokości szkody. Strona poszkodowana takich narzędzi nie posiada, dlatego też tym bardziej w/w uchwała wydaje się w pełni uzasadniona. Poszkodowany na kanwie tej uchwały będzie miał możliwość zweryfikowania prawidłowości wyliczeń prezentowanych mu przez ubezpieczyciela i obciążyć go kosztem ich weryfikacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu poszkodowany będzie mógł uzyskać pełną wiedzę, co do swoich praw i wartości przedmiotu ewentualnego sporu sądowego.ODSZKODOWANIA ŁÓDŹ - ODSZKODOWANIA ZGIERZ

Nasza kancelaria adwokacka w Łodzi i Zgierzu oferuje pomoc prawną w sprawach odszkodowawczych. Posiadamy wieloletnią praktykę w reprezentacji Klientów w sprawach o odszkodowaniazadośćuczynienia z tytuły wypadków komunikacyjnych, z tytułu błędów w sztuce medycznej, z tytułu doznania uszczerbku na zdrowiu, czy śmierci osoby najbliższej. Zapraszamy do spotkanie do jednej z naszych kancelarii w Łodzi bądź Zgierzu celem omówienia Państwa sprawy. 


<< POWRÓT