Zwrot kosztów leczenia

Zwrot kosztów leczenia

Zwrot prywatnych kosztów leczenia

Jak to jest z tymi prywatnymi kosztami leczenia? Czy w sprawach odszkodowawczych można dochodzić zwrotu kosztów leczenia prywatnego? Czy z uwagi na fakt, iż istnieje publiczna służba zdrowia, to kosztów tych nie można uwzględniać przy dochodzeniu odszkodowań? 

Odnosząc się do problemu zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji w niepublicznych placówkach ochrony zdrowia należy podnieść, że stosownie do brzmienia art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Zacytowany przepis oprócz tego, że przewiduje rekompensatę wszelkich kosztów powstałych dla poszkodowanego w związku z doznanym uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, wskazuje również prawo do żądania, aby zobowiązany do naprawienia szkody z góry wyłożył potrzebne na te cele środki. 


Co z prywatnymi kosztami leczenia?

Zazwyczaj, gdy osoba poszkodowana występuje z żądaniem zwrotu środków związanych z kosztami leczenia pojawiają się problemy, gdy leczenie ma zostać lub zostało przeprowadzone w placówkach medycznych finansowanych z prywatnych środków. Zakłady ubezpieczeń od których najczęściej dochodzone są takie kwoty uznają, iż w wypadku, gdy poszkodowanemu przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poszkodowany powinien z nich skorzystać, a nie generować dodatkowe koszty u prywatnych lekarzy.

W orzeczeniach sądów powszechnych jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego ogranicza się rozmiary obowiązku pokrycia „wszelkich kosztów" wymaganiem, aby ich żądanie było konieczne i celowe (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1981 r., sygn. akt I CR 455/80; z dnia 14 maja 1997 r., sygn. akt II UKN 113/97). Osoba domagająca się pokrycia tych kosztów powinna więc wykazać, że celowe jest stosowanie sposobów leczenia, zabiegów i środków niewchodzących w zakres leczenia finansowanego przez NFZ.

W chwili obecnej zasada jest taka, że orzecznictwo nie odrzuca możliwości starania się o zwrot kosztów leczenia prywatnego. Niemniej sądy powszechne w licznych orzeczeniach starają się doprecyzować okoliczności, w których powstałe w ten sposób wydatki mogą zostać przerzucone na barki osoby odpowiedzialnej za szkodę. 

Dla przykładu Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 czerwca 1969 r. (sygn. akt II PR 217/69) uznał, że w sytuacji konkretnego zagrożenia całkowitą ślepotą szukanie pomocy i porady u wybitnych specjalistów oraz w znanym zakładzie leczniczym nie może być uznane za zbędne, obowiązek więc zwrócenia związanych z tym wydatków objęty jest przepisem art. 444 § 1 k.c.

Orzeczenia sądów powszechnych wskazują, że zgodnie art. 444 § 1 k.c. poszkodowany ma prawo dochodzenia kosztów leczenia prywatnego, spoczywa na nim jednak obowiązek wykazania konieczności przeprowadzenia danego rodzaju leczenia czy operacji w szpitalu prywatnym w kraju bądź za granicą oraz wielkości poniesionych kosztów. Pełna rekompensata kosztów leczenia

Należy wyjść z założenia, że poszkodowany w wypadku nie może zostać pozbawiony właściwego leczenia i w dodatku w odpowiednim terminie. Naprawienie szkody nie może być uzależnione od ubezpieczenia zdrowotnego, które funkcjonuje zupełnie w innym celu. Zdarza się przecież często, że lekarz będący specjalistą w określonej dziedzinie, z którego konsultacji lub usługi chce skorzystać poszkodowany pracuje wyłącznie w placówce prywatnej, która nie posiada umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ. Zdarza się bardzo często, że czas oczekiwania na operację, zabieg, czy nawet samą wizytę u specjalisty jest bardzo długi. Mając na uwadze powyższe, bardzo często zdarza się, że sądy powszechne uwzględniają w sprawach sądowych koszty związane z leczeniem prywatnym. Jaki z tego wniosek? Nie należy godzić się na wszystko co zaproponuje nam zakład ubezpieczeń w ramach likwidacji szkody. Pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań Łódź Zgierz

Kancelaria adwokacka adwokata Piotra Sęka w Łodzi i Zgierzu posiada wieloletnie doświadczenie w szeroko rozumianych sprawach odszkodowawczych oraz w sprawach o zadośćuczynienia. Prowadzimy sprawy na obszarze całej Polski. Główny zasięg terytorialny naszej działalności to województwo łódzkie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta usług prawnych i do kontaktu celem omówienia Państwa sprawy. 


<< POWRÓT