Dodatkowe zadośćuczynienie po wydaniu wyroku

Dodatkowe zadośćuczynienie po wydaniu wyroku

Uzupełniające zadośćuczynienie po wyroku 

Czy można uzyskać dodatkowe zadośćuczynienie mimo prawomocnego wyroku?  Czy wydanie prawomocnego wyroku nie przekreśla nam prawnych możliwości starania się o dodatkowe roszczenia związane z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu? Co z tzw. powagą rzeczy osądzonej? Na powyższe pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym wpisie. 

POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ

Pojęcie powagi rzeczy osądzonej służy pewności prawa i unikaniu wytaczania sporów "o to samo", tj. między tymi samymi stronami o ten sam przedmiot. Kolejne pozwy w tej samej sprawie zgodnie z przepisami powinny być przez sądy odrzucane. W postępowaniu cywilnym, zgodnie z art. 366 k.p.c., wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami (tzn. te same strony nie mogą ponownie procesować się z sobą o to, co między nimi zostało już prawomocnie orzeczone). 

DODATKOWE ZADOŚĆUCZYNIENIE

Należy wskazać, że istnienie prawna możliwość dochodzenia dodatkowego zadośćuczynienia nawet wówczas, gdy wydany został już prawomocny wyrok w którym zasądzono bądź nawet oddalono powództwo o zadośćuczynienie. W takich sprawach pozew o zadośćuczynienie powinien być oparty na okolicznościach faktycznych, które powstały po wydaniu pierwotnego orzeczenia np. zdiagnozowanie dalszej szkody z punktu widzenia medycznego. W takiej sytuacji nie będzie zachodziła tożsamość przedmiotowa poprzednio osądzonej sprawy jak i nowej sprawy o zadośćuczynienie. 

Istotą sporu w tego typu sprawach, zwłaszcza istotą postępowania dowodowego powinna być kwestia wykazania, czy u powoda doszło do powstania nowej szkody, ale pozostającej w związku przyczynowym ze zdarzeniem, w związku z którym wypłacone zostało pierwotne zadośćuczynienie. 

Jak stwierdził Sąd Okręgowy w Łodzi w jednej z prowadzonych przez nas spraw, przyznanie prawomocnym wyrokiem zadośćuczynienia wyłącza co do zasady – nawet w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia przyznanie dalszego zadośćuczynienia. Przyznanie dalszego zadośćuczynienia jest możliwe wyłącznie w wypadku ujawniania się nowej krzywdy, której nie można było przewidzieć w ramach poprzedniej podstawy faktycznej. 

Prawomocne zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nie wyłącza przyznania poszkodowanemu odpowiedniej sumy w razie ujawniani się nowej krzywdy, której nie można było przewidzieć w ramach podstawy poprzedniego sporu (np. utrata wzroku w  jednym oku i utrata wzroku w drugim oku po upływie określonego czasu). 

Zadośćuczynienia odszkodowania powypadkowe Łódź Zgierz 

Nasza kancelaria adwokacka zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w szeroko rozumianych sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia. Oferujemy pomoc prawną zarówno na etapie likwidacji szkody, w postępowaniach sądowych jak i pomoc prawną na etapie postępowanie egzekucyjnego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą prawną i do kontaktu calem omówienia Państwa sprawy. 


<< POWRÓT